Všeobecné obchodné podmienky

 

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi predávajúcim DC Sielnica, n. o., „r. s. p. (Registrovaný sociálny podnik) a kupujúcim, uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.re-comp.sk

Predávajúci je obchodná spoločnosť DC Sielnica, n. o., „r. s. p., Lazovná 1487/56, Banská Bystrica 974 01,
IČO: 51 261 171, DIČ: 2120649058, IČ DPH: SK2120649058, tel.: +421 911 097 098, e-mail: obchod(zavináč)dcsielnica.com .

Kupujúci je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý po vlastnej autorizácii odoslal elektronickú objednávku systémom obchodu predávajúcemu.

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemného loga či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

 

Článok II.

Objednávka

 1. Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom nákupného košíka obchodu na web-stránke www.re-comp.sk písomnou formou: e-mailom, poštou alebo telefonicky. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, prípadne IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).
 3. Tieto údaje budú v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov použité v rámci vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
 4. Každý kupujúci je informovaný o novo-publikovaných produktoch a špeciálnych akciách pravidelnými správami, ktorých príjem môže kedykoľvek zrušiť.
 5. Po doručení objednávky bude táto zaregistrovaná v obchodnom systéme. Tým vzniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim, riadiaci sa všetkými platnými právnymi normami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a Reklamačného poriadku. Kupujúci obratom obdrží systémom automaticky vygenerované potvrdenie svojej objednávky elektronickou formou (e-mailom).
 6. V prípade korektnej objednávky bude kupujúci e-mailom alebo telefonicky informovaný o termíne dodávky objednaného tovaru. V prípade nevyhovujúceho termínu dodávky tovaru je možné dohodnúť iný termín. Po tomto termíne si predávajúci, spoločnosť DC Sielnica, n. o., „r. s. p., vyhradzuje právo vyhlásiť objednávku za neplatnú.

7.Predávajúci má právo zrušiť objednávku ak predmetný tovar bol uvedený na stránku v dôsledku systémovej chyby, alebo ak cena tovaru bola medzičasom zmenená.

 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku do 24 hodín od jej odoslania. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom) na adresu obchod(zavináč)dcsielnica.com. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku zrušiť v prípadoch ak:
 • kontaktné údaje zákazníka nie sú správne alebo sú chybne vyplnené v objednávkovom formulári
 • požadovaný tovar nie je k dispozícii dlhšiu dobu
 • cena objednaného tovaru sa zmenila u externého dodávateľa a e-shop www.re-comp.sk nezaznamenal zmenu ceny tovaru

 

Článok III.

Cena, spôsob platby a nadobudnutie vlastníctva

Cena za objednaný tovar uvedená v internetovom obchode na web-stránke www.re-comp.sk predávajúceho DC Sielnica, n. o., „r. s. p., je konečná a záväzná pre predávajúceho a kupujúceho. Kupujúci – objednávateľ môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:

 • zaplatením dobierky v hotovosti pri jej prevzatí
 • zaplatením bezhotovostným stykom na účet predávajúceho

Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru kupujúcim zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.

 

Článok IV.

Dodanie a prevzatie tovaru

 1. Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote a na adresu uvedenú kupujúcim pri potvrdení objednávky
 2. Predávajúci – DC Sielnica, n. o., „r. s. p. zabezpečuje dodanie tovaru* nasledovnými spôsobmi:
 • a) Komfortné doručenie kuriérskou službou 123 kuriér – dobierka (platba kuriérovi pri preberaní tovaru): 6,00 €
 • b) Komfortné doručenie kuriérskou službou 123 kuriér – platba vopred na účet: 5,00 €

Všetky ceny sú uvedené s DPH.

 1. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať v dohodnutom termíne a na adrese uvedenej v objednávke.
 2. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednávky.
 3. Pri prevzatí tovaru od zasielateľskej spoločnosti je kupujúci povinný skontrolovať množstvo doručených balíkov, ktorých počet je uvedený na adresnom štítku umiestnenom na balíku a v doručovacom hárku kuriéra, a neporušenosť obalu všetkých balíkov zásielky za prítomnosti kuriéra. Svojím podpisom na doručovacom hárku kupujúci potvrdzuje správnosť množstva prebratých balíkov a ich neporušený obal. Pokiaľ je zásielka (alebo jej obal) viditeľne porušená, poškodená alebo zničená, resp. nekorešponduje množstvo prebratého tovaru, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru pri preprave nebudú predávajúcim akceptované.
 4. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru doručeného v neporušenom obale, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný oznámiť mailovou formou na adresu obchod(zavináč)dcsielnica.com do 24 hod. od prevzatia tovaru. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.
 5. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú aj fakturačnú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S celkovou cenou je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením. Pokiaľ kupujúci odmietne prevziať zásielku a nezaplatí celkovú cenu, predávajúci mu je oprávnený účtovať podľa § 442, odsek 1 zákona č. 40/1964 Z.z(Občianskeho zákonníka), náklady spojené s poštovným a balným 5,99€. To neplatí pri zásielkach mechanicky poškodených pri preprave. Kupujúci je povinný prevziať vec na dohodnutom mieste a v dohodnutom termíne. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený podľa §614, odseky 1,5 zákona č. 40/1964 Z.z (Občianskeho zákonníka) účtovať kupujúcemu náklady spojené s uskladnením.

 

Článok V.

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ

 1. Podľa §7 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ uplatniť u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči s označením všetkých údajov slúžiacich k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
 2. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe ním poverenej. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. (§10, odsek 3, zákon 102/2014 Z.z.)
 3. Tovar je spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí spotrebiteľ odovzdať príslušenstvo a všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia sa späť spotrebiteľovi.
 4. Tovar je spotrebiteľ povinný vrátiť v stave a hodnote, v akom tovar prevzal a v primeranom balení tak, aby zásielka spĺňala prepravné podmienky zvoleného poskytovateľa prepravy a aby nedošlo k mechanickému poškodeniu tovaru počas prepravy. Predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie tovaru počas prepravy na reklamáciu. V takom prípade uplatňuje spotrebiteľ náhradu škody za poškodenie tovaru u zvoleného dopravcu v zmysle platných reklamačných podmienok tohto prepravcu (odporúčame zásielky poistiť). Všetky platby budú vrátené spotrebiteľovi najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení. Predávajúci však nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
 5. V prípade tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov, tovaru ako zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru, ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, pri poskytovaní elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, pri predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, pri poskytnutí služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, pri vykonaní naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal, spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy (§ 7, odsek 6, zákon č. 102/2014 Z.z.).
 6. Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky a spotrebiteľ využije svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa §7, zákona 102/2014 Z.z., zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil vrátane darovacej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i poskytnuté darčeky s ním súvisiace.
 7. Po odstúpení od zmluvy DC Sielnica, n. o., „r. s. p. vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijala na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, okrem nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu, DC Sielnica, n. o., „r. s. p., bude doručené oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepredloží doklad preukazujúci zaslanie tovaru spoločnosti. Predávajúci je povinný vrátiť platby spotrebiteľovi rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, prípadne iným spôsobom ak sa na tom spotrebiteľ s predávajúcim dohodli a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ (§10, odsek 3, zákon 102/2014 Z.z.).

Zodpovednosť spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru (§10, odsek 4, zákon 102/2014 Z.z.).

 

Článok VI.

Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných správ

 1. Osobné údaje, poskytované dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom a účinnom znení.
 2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, poštová a fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mail, fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, prípadne IČ DPH a ostatnými údajmi uvedenými vo svojom užívateľskom účte pri registrácii alebo neskôr behom jeho aktualizácie (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).
 3. Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov predávajúcim pre účely realizácie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, pre účely vedenia užívateľského účtu a pre účely zasielania informácií a obchodných správ kupujúcemu.
 4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo. O akejkoľvek zmene svojich osobných údajov je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho.
 5. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 6. Kupujúci potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
 7. Ak kupujúci požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný mu túto informáciu poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predošlej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné pre poskytnutie informácie.

Úplné znenie dokumentu o Ochrane osobných údajov nájdete TU.

 

Článok VII.

Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR.

 

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 11.11.2022 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálne obchodné podmienky spotrebiteľ vždy nájde na webovej stránke predávajúceho  v sekcii „Obchodné podmienky“