Zákon o verejnom obstarávaní

 

Za účelom podpory sociálnych podnikov bol novelizovaný Zákon č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Do zákona boli vložené ustanovenia v prospech registrovaných sociálnych podnikov /RSP/. Vznikli výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ /napr.obce/ a obstarávateľ môže uplatniť sociálne hľadisko pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služby prostredníctvom uplatnenia:

 • niektorých výnimiek, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá zákona o VO
 • zapracovania sociálnych hľadísk do súťažných podkladov
 • vyhradenia práva účasti vo VO len pre RSP

Podľa §1 ods. 12 písmena v) zákona o verejnom obstarávaní môžu obstarávatelia použiť výnimku, ktorá sa vzťahuje na podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb:

 • a) ktorých dodávateľom je registrovaný sociálny podnik
 • b) ktorých dodávateľom je fyzická osoba so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku alebo
 • c) ktoré sú dodávané chránenou dielňou, alebo v rámci programov chránených pracovných miest, ak aspoň 30 % zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo v rámci programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osoby.

Podľa §1 ods. 13 zákona sa vzťahuje na zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác pre verejného obstarávateľa:

 • b) ktorých dodávateľom je fyzická osoba so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, alebo
 • a) ktorých dodávateľom je registrovaný sociálny podnik,
 • c) ktoré sú dodávané chránenou dielňou alebo v rámci programov chránených pracovných miest, ak aspoň 30 % zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo v rámci programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osoby.

Citované výnimky (zo zákona o verejnom obstarávaní) stanovené v § 1 ods. 12 písm. v) a ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní sú určené (výlučne) pre verejného obstarávateľa, ktorý ich v prípade tovarov a služieb môže využiť, ak ide o podlimitnú zákazku alebo zákazku s nízkou hodnotou /od 5 000 do 69 999,99€, resp 213 999,99 € /. V prípade stavebných prác len na zákazky s nízkou hodnotou /od 5000 do 179 999,99 €/.

Na podporu podnikania v rámci sociálnej ekonomiky nie je nutné, aby štát a ďalšie subjekty verejnej správy – verejní obstarávatelia vypisovali verejné obstarávania na služby, alebo práce v prípade, že takouto zákazkou chcú priamo podporiť činnosť a fungovanie registrovaného sociálneho podniku a tým sa spolupodieľať ma dosahovaní pozitívneho sociálneho vplyvu.

Nadlimitné a podlimitné zákazky môžu byť vyhradené § 36 v prospech RSP.

Podlimitné a nadlimitné zákazky, v ktorých bolo aplikované vyhradenie práva účasti vo verejnom obstarávaní, je následne možné započítať do povinnej 6 % kvóty zákaziek, v ktorých je verejný obstarávateľ povinný použiť sociálne hľadisko:

 • v predmete zákazky
 • ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy alebo
 • ako kritérium na vyhodnotenie ponúk

Táto nová povinnosť platí od 1.1.2020 v prípade, ak obstarávateľ v jednom kalendárnom roku začal, alebo realizoval 10 a viac verejných obstarávaní ( okrem zákaziek s nízkou hodnotou).